El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius