El Forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)