De l'aprenentatge basat en jocs a l'aula a l'educació telemàtica: proposta d'innovació en temps de confinament

Alvira Romero, Beatriz
Share
Aquest treball inicialment tenia com a objectiu avaluar l'eficiència del procés d'ensenyament-aprenentatge i augmentar la motivació i implicació dels alumnes mitjançant una programació didàctica basada en l'aprenentatge per joc, dissenyada per a una unitat didàctica sobre les funcions dels éssers vius per a 1r d'ESO. Amb metodologies com el treball cooperatiu, l'experimentació i l'autoavaluació, es pretenia integrar els coneixements previs dels alumnes i convertir-los en protagonistes del seu aprenentatge. No obstant, la pandèmia de COVID-19 i el tancament de les escoles van impedir la implementació prevista, obligant a adaptar ràpidament la programació a un format telemàtic. Aquesta transformació és l'objectiu principal d'aquest Treball Final de Màster. El projecte es va dur a terme a l'Institut Escola Lloret de Mar, un centre públic que integra infantil, primària i secundària, amb 783 alumnes en total. El context del municipi, molt influenciat pel turisme i amb un alt percentatge d'alumnes estrangers, determina un entorn escolar canviant i divers. El centre, compromès amb la innovació, busca millorar la competència comunicativa en diverses llengües i l'ús de les tecnologies educatives. El grup classe destinat per a aquesta intervenció és 1rC, un grup heterogeni amb diversos plans individualitzats per necessitats especials. El treball també busca avaluar l'èxit de l'educació telemàtica, especialment en relació amb la motivació i implicació dels alumnes a través de l'aprenentatge basat en jocs. ​

Localització