Estudi dimensional del desgast i vida de motlles impresos en 3D utilitzats per a deformar xapes mitjançant termoconformacio. Protocols d’us i metodologia pel tractament de dades = Dimensional study of the wear and life of 3D printed molds used to deform sheets through thermoforming. Use protocols and data processing methodology