Les llengües a Kenya

Capel Arderiu, Sergi
Share
Article que descriu les llengües africanes en general i les que es parlen a Kenya en concret. El lingüista, Joseph Greenberg, classifica les llengües africanes en quatre famílies lingüístiques principals: la nigerocongolesa, la nilosahariana, l'afroasiàtica i la khoisan, i cadascuna d'elles es subdivideix en diferents branques corresponents a llengües diverses. En el cas concret de la República de Kenya, i segons W.H. Whiteley, les llengües originals d'aquest territori, es distribueixen en tres grans grups: les llengües bantoides, les nilòtiques i les cuixítiques. En aquest article es fa un exercici per classificar i distribuir les diferents llengües que es parlen a Kenya segons el grups lingüísti al que pertanyen i el lloc on es parlen, a partir de les dades extretes del web Glottolog (catàleg de llengües i famílies) ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0