Instal·lació solar fotovoltaica d'un centre docent

Milla Morales, Adán
Share
Des de fa més d'un segle, el carbó i el petroli han sigut els principals recursos naturals que s'ha utilitzat com a combustible fòssil. Ambdós recursos posseeixen un gran poder calorífic amb què els converteix en gran un combustible per generar energia elèctrica o altres usos. A part de ser una font no renovable i que cada vegada queda menys jaciments en el planeta, durant el procés de combustió es genera gasos contaminats que es llença a l'atmosfera. Aquests gasos tenen un efecte negatiu en el planeta i fa que es busquin altres fonts d'energies com ara, l'energia solar. En Espanya, en ser un país amb bastantes hores de Sol durant l'any, s'ha convertit en uns dels principals països de generació d'energia elèctrica solar. Gràcies a les noves legalitzacions i regularitzacions fa que cada vegada s'instal·li més panells solars per autoconsum tant en l'àmbit domèstic i industrial. En aquest treball fi de grau, d'ara endavant TFG, desenvolupa el disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica ubicada a l'Institut INS Serrallarga en la localitat de Blanes, en la província de Girona. Aquesta instal·lació generarà energia elèctrica suficient per cobrir un percentatge considerable de la demanda elèctrica suposant una millora de cara al desenvolupament sostenible i obtenint a més cert estalvi econòmic en la factura elèctrica. A més es farà el disseny de la instal·lació elèctrica interior de l'edifici. Després del disseny de la instal·lació fotovoltaica també s'ha realitzat un estudi econòmic per tal de dirimir sobre la viabilitat o inviabilitat econòmica de la instal·lació objecte del TFG així com un balanç energètic per trobar el percentatge d'energia elèctrica consumit que pot ser abastit per producció fotovoltaica i conèixer l'estalvi econòmic de l'ús d'aquesta tecnologia. Aquest TFG inclou també un petit plec de condicions amb què ressenyar les característiques mínimes que s'han de tenir en compte a l'instal·lar els diferents elements de la instal·lació. Per la realització d’aquest projecte, s'ha servit dels programes PVsyst i Excel per realitzar les estimacions energètiques corresponents i com a eina de càlcul. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització