El desenvolupament demogràfic i les fluctuacions dels preus del blat a Girona, 1856-1910

Share
Les recerques i els programes d'investigació que darrerament s'han publicat sobre l'estat de l'agricultura espanyola ais segles XVIII, XIX i XX, ens han suggerit la possibilitat de fer-hi una petita aportació una mena de treball de base amb l'estudi deis preus del blat a la ciutat de Girona, del qual ara fem conèixer els primers resultats. Com que el pa era l'element fonamental de l'alimentació deis espanyols i els cereals -en conseqüència- la producció més important de l'agricultura, ens poden ajudar a inferir l'evolució d'aquest sector clau de l'economia peninsular. D'altra banda, essent ben palesa l'estreta interdependència entre població i economia, creiem oportú d'integrar-hi una primera anàlisi de la demografia gironina ​
​Tots els drets reservats