Reflexions sobre l'exercici de la potestat organitzatòria en l'àmbit de les personificacions instrumentals: anàlisi de l'aplicació de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana = Reflexiones sobre el ejercicio de la potestad organizatoria en el ámbito de las personificaciones instrumentales: análisis de la aplicación de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana

Share
El treball que presentem s’inicia amb una exposició succinta del sentit de relacions llei-reglament en el camp de l’organització, per entrar a analitzar la plasmació en el sector de les denominades personificacions instrumentals que millor reflecteix la transformació operada en el si de l’Administració com a conseqüència de l’assumpció progressiva de noves tasques. La vinculació que es porta a terme entre l’anàlisi d’aquest fenomen i la tècnica de les personificacions instrumentals no es presenta com una relació causa-efecte, sinó com una mera delimitació de l’objecte d’estudi. Malgrat això pot ser interessant reflexionar sobra la major exigibilitat de la reserva de llei en l’exercici de la potestat organitzatòria quan aquesta pot tenir com a conseqüència la dissolució de responsabilitats i l’aplicació del dret privat en sectors amplis de l’activitat administrativa, amb la conseqüent pèrdua de les garanties que es troben en la gènesi del dret administratiu. Tenint en compte que aquestes reflexions són vàlides tant per a l’Administració estatal com per a les administracions autonòmiques, farem especial referència a la plasmació del fenomen a Catalunya i analitzarem determinats preceptes de l’estatut de l’empresa pública catalana, com també algunes normes de creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia de diversa naturalesa ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0