La Concepció del lobbisme, l'altra cara de la moneda