Els Drets laborals dels immigrants en la legislació espanyola d’estrangeria

Roura Vidal, Sara
Share
Sota el títol d’“Els drets laborals dels immigrants en la legislació espanyola d’Estrangeria”, en el present Treball Final de Grau es fa un estudi sobre els drets laborals dels estrangers en l’ordenament jurídic espanyol. L’anàlisi es divideix en dues parts diferenciades: el marc internacional vigent en matèria de drets dels treballadors migrants i l’evolució legislativa espanyola en la regulació dels drets sociolaborals dels estrangers. La segona part del treball consta d’un estudi integral de les relacions laborals dels immigrants regulars i irregulars i els drets laborals que d’aquesta se’n deriven. S’estudiarà l’evolució legislativa i jurisprudencial en el reconeixement d’aquests drets, prenent una especial atenció als drets laborals fonamentals de vaga i lliure sindicació dels treballadors estrangers, i la forma especial en què s’articula el dret al treball. Tot això sota els nous paràmetres imposats pel Tribunal Constitucional en les SSTC 236 i 259 del 2007, que assenten les bases de la nova doctrina social actual ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització