Estudi de les pèrdues en formigó posttesat mitjançant tècniques basades en extensometria