La Condició femenina a l'Islam: doble condició, doble discriminació