Anàlisi de la viabilitat i proposta d’indicadors fitobentònics de la qualitat de l’aigua per als cursos fluvials de Catalunya: Aplicació de la Directiva Marc en Política d’Aigües de la Unió Europea (2000/60/CE)

Compartir
El present treball forma part del conjunt de les tasques encomanades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a diferents grups de recerca de les Universitats catalanes per tal d’aconseguir l’adequació a la Directiva Marc de l’ Aigua (en endavant DMA) aprovada per la Unió Europea al 2000. Un dels objectius de la DMA és promoure l’ús sostenible de l’aigua i té entre els objectius prioritaris mantenir i restaurar el bon estat ecològic dels ecosistemesaquàtics. Específicament la DMA demana procedir a l’efectiva protecció de les aigües superficials, dels estuaris, aigües costeres i subterrànies implicant en molts casos la reducció d’abocaments i contaminació a aquestes masses d’aigua.Els objectius del treball endegat amb les comunitats de diatomees són els següents: a. Diagnosi de la qualitat química i ecològica dels rius de les conques internes i de la part catalana de la conca de l’Ebre a partir de la informació proporcionada per la comunitat de diatomees; específicament, determinar quins punts tenen una qualitat molt dolenta, dolenta, mediocre, bona o excel·lent mitjançant l’ús de la informació proporcionada per les comunitats de diatomees. b. Determinar l’encaix de les comunitats de diatomees en la regionalització dels rius establerta des d’altres descriptors físics o biològics; en el seu cas, determinar quines regions són les que es poden establir directament a partir de la informació de les comunitats de diatomees. c. Avaluar la capacitat dels índexs de diatomees descrits per a d’altres situacions i països en la determinació de la qualitat de l’aigua i ecològica; determinar quin o quins són els índexs que millor descriuen la situació dels rius catalans; en el seu cas, perfilar les situacions en les que aquests índexs funcionen adequadament i en quines no ho fan; en el seu cas, suggerir possibles modificacions per tal d’adaptar-los a la realitat de les diferents ecoregions que es poden definir a Catalunya ​
​Tots els drets reservats