Avaluació de la influència dels factors culturals durant el dolor de part: projecte de recerca

Cano Blesa, Laura
Share
L’embaràs afecta a la persona a nivell fisiològic, social, cultural i psicològic, aquest últim és el més influent. La por és un factor potenciador en el dolor, així doncs, el treball de part està descrit com una de les sensacions més do-loroses que pot patir l’ésser humà. La percepció d’aquest és subjectiva, en-llaçada a la personalitat, que es troba influenciada per la cultura. Per tant, ca-da dona percep els símptomes de formes diferents. Així mateix, els professi-onals han d’adaptar-se tot el possible a elles. Encararem el treball en el mu-nicipi de Salt que és el 10è amb més immigració de tot Catalunya; amb un predomini marroquí (15%), gambià (5%) i hondureny (4%). L’objectiu principal de l’estudi és avaluar el nivell d’intervenció del factor cultu-ral durant el treball de part, concretament en el control del dolor, en les cultu-res estrangeres més influents del municipi de Salt (Hospital Santa Caterina). Es proposa un estudi observacional transversal on es durà a terme un qües-tionari que integra les variables sociodemogràfiques, el tractament d’alleugeriment del dolor, tant farmacològic com no farmacològic, i l’escala del dolor CDE (Cuestionario del Dolor Español), aquestes dades seran analit-zades amb el programa SPSS 23.0 (IBM) (Statistical Product and Service So-lutions). A més a més, compta amb una part qualitativa on s’estudiaran els factors culturals que confronten l’assistència sanitària actual mitjançant tres grups de discussió, analitzats amb el programa Nvivo. La finalitat de l’estudi és esbrinar si les cultures emergents presenten deman-des concretes no solventades durant el procés de part, que augmentin la por i en conseqüència d’aquest, el dolor. Així doncs, posteriorment poder plantejar nous estudis que incorporin intervencions específiques que proporcionin ma-jor confort a aquest grup de població ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització