Anàlisi teòrica i experimental dels connectors emprats en el reforç de sostres de fusta