Influència de la pressió de fabricació i temperatura de cocció en la resistència a compressió i conductivitat tèrmica de la ceràmica porosa fabricada amb fangs procedents de centrals d’àrids

Canal Prat, Jordi
Share
L’objectiu principal es fer un estudi de la conductivitat tèrmica del comportament de la ceràmica amb pressions de fabricació de 30kg/cm², 40kg/cm² i 50kg/cm² i les temperatures de cocció de 800ºC a 950ºC amb intervals de 50ºC. Realitzant l’estudi tèrmic mitjançant l’assaig de la caixa calenta calibrada amb la caixa actual al laboratori de la UDG i fabricant una nova caixa millorant les prestacions de l’anterior comparant els resultats de les dues caixes. Posteriorment i com a segon objectiu s’ha realitzat l’assaig de densitat mitjançant la balança hidrostàtica per trobar les densitats, l’absorció, la porositat i la compacitat de les peces per relacionar una possible connexió amb la millora tèrmica de les provetes. Les provetes també van ser analitzades al SEM “Scanning Electron Microscope” per trobar la porositat real interior i la composició química dels materials. Com a últim objectiu i no menys important, s’ha realitzat l’assaig a compressió de totes les peces assajades anteriorment, ja que és l’assaig més determinant alhora de comprovar les característiques de la ceràmica, i d’aquesta manera trobar la relació pressió de fabricació-cocció de la peça ceràmica més adequada respectes els assajos realitzats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0