Lliçó inaugural: "Els reptes de la medicina al tercer mil·leni"