Obtenció i generació de diagrames de disseny per Estat Límit Últim d’elements de formigó armat

Picamal Ripoll, Ramon
Share
En aquest treball s'ha desenvolupat una aplicació informàtica per a la comprovació de seccions de formigó armat sotmeses a flexió, flexió i axial i esforç tallant adaptada als codis de disseny més usuals en el nostre entorn i que permet treballar amb més precisió i qualitat. Aquesta aplicació pot ser utilitzada tant per generar gràfiques en futurs projectes com per a finalitats educatives. En el dimensionament d’estructures de formigó sovint s’han d’emprar un conjunt divers d’equacions, l’aplicació de les quals va lligada a uns procediments de comprovació que vénen donats per normatives i codis de disseny, moltes vegades d’obligat compliment. Els procediments de càlculs generats són els més usuals en el nostre entorn i les eines de disseny desenvolupades tenen en compte totes les restriccions, armats mínims i altres condicionants. Les eines de càlcul resultants ens permeten veure les incidències de les variables més influents sobre els esforços que pot resistir la peça mitjançant diagrames, taules o gràfiques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0