Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga

Venancio Sánchez, Marcel
Compartir
La teoria que estudia el comportament dels materials sotmesos a càrregues variables es coneix com a Teoria de fatiga. El comportament dels materials sota aquest tipus de càrrega és diferent a aquell sota càrregues estàtiques. Mentre que una peça suporta una gran càrrega estàtica, la mateixa pot fallar amb una càrrega molt menor si aquesta es repeteix un gran nombre de vegades. Els esforços variables en un element tendeixen a produir esquerdes que creixen a mesura que aquests es repeteixen, fins que es produeix la fallada total. La unió cargolada de peces prefabricades de formigó a estructures porticades d’altres materials seria un dels casos habituals on l’estudi a fatiga resulta crític. L’estudi de com pot afectar a la degradació d’aquestes unions és interessant i de molta utilitat, ja que el seu desgast pot comprometre l’estabilitat del conjunt construït. Per a fer el present projecte es pretén: - Fer un estudi de l’art detallat sobre la fatiga i unions cargolades en formigó fibrat d’ultra-altes prestacions. - Fer un recull de models numèrics emprats anteriorment, i adaptar-los segons les nostres necessitats. - Simular el comportament d’aquest tipus d’unió a laboratori. Fer un reportatge gràfic del mateix. - L’objectiu final serà comparar els resultats numèrics i experimentals, i a partir d’aquí, treure conclusions i idees per a futurs estudis ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0