Una aproximació pluridisciplinària a les escriptures populars. Els anònims en l'exili republicà (1939-1952)