Aproximació comprensiva de la persona gran amb pèrdua d’autonomia funcional des de la perspectiva de la resiliència = Comprehensive Approach to the elderly with loss of functional independence from the perspective of resilience