Estudi hidrodinàmic per elements finits de diferents pales simètriques per a la impulsió a rem en banc fix