Comunicació CAM-CNC per control de màquina eina i disseny de sistema de subjecció de material per a operacions de deformació incremental

Segade Peleteiro, Albert
Share
El peticionari del present projecte és el Grup de recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP), pertanyent a la Universitat de Girona. Una de les línies de recerca del GREP es centra en les operacions de Deformació Incremental i per a la consecució de dita recerca necessiten realitzar una sèrie de modificacions sobre equipament ja existent així com la fabricació de nou equipament. Fins a la data, no han realitzat assaigs d’operacions de Deformació Incremental amb matriu positiva, degut a que, si bé disposen d’una plataforma mòbil per poder realitzar el desplaçament sobre matriu de la làmina de material, no disposen d’un sistema per a la subjecció de les làmines de material sobre aquesta plataforma. L’objecte del present projecte té com objectiu dos punts principals: - Modificació del programa de control del centre de mecanitzat. - Disseny d’un sistema de subjecció de les làmines de material. Els requeriments bàsics sobre els punts esmentats en l’apartat anterior són: - Programa de control CNC: la modificació ha de permetre controlar el funcionament de la plataforma mòbil existent de tal manera que baixi un recorregut predeterminat. - El sistema de subjecció ha de poder configurar-se per a subjecció de diverses dimensions de làmines de material. Ha d’estar muntat sobre la part mòbil de la plataforma i ha de permetre el canvi ràpid entre el material sense deformar i el ja deformat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització