Determinació d’aminoàcids lliures en plasma de pacients amb ictus amb tractament trombolític