Els Sorell (Trachurus trachurus): estudi dels paràsits i la seva conservació i durabilitat