La Marmessoria

Share
En aquesta ponència em limitaré a la imprescindible exposició dels conceptes i de l'evolució història que són a la base de l'actual regulació de la marmessoria i gosaré efectuar algun pronunciament crític sobre la seva actual regulació continguda a la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre IV del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. I finalment em permetré algun suggeriment pel dia que s'abordi una reforma més en profunditat de la marmessoria ​
​Tots els drets reservats