L’Alletament matern com a manifestació de la dedicació i vinculació especial de la mare amb els fills

Llodrà Grimalt, Francesca
Compartir
La mare com a progenitor qualitativament més necessari; la major vinculació afectiva i aptitud amb i de la mare; el benestar -general no només material- que proporciona la mare; el major temps dedicat per la mare a la cura dels fills; i el tipus de tasques efectivament exercides per la mare, ens semblen referències rellevants per conduir el nostre tema cap un objectiu clar: Valorar l’exercici de l’alletament matern com un criteri qualitativament destacable com a prova de la major necessitat de la mare que del pare i veure el tractament que de la circumstància de l’alletament matern fan els tribunals en els litigis sobre guarda dels menors ​
​Tots els drets reservats