L’Assistència: abast i limitacions de la nova institució