El Contracte d'aliments a l'avantprojecte de llei del Llibre sisè