Sobre el drama pasqual a la seu de Girona: arquitectura i litúrgia (ss. XI-XIV)