Envelliment i salut mental: més enllà dels 65 anys. Exploració diagnòstica de la relació existent entre malaltia mental i procés d'envelliment

Monguilod Viñas, Enric
Compartir
La salut mental i la gent gran són, en si mateixos, dos camps molt complexos, prou amplis com per ser, de manera individual, una temàtica per fer-ne un treball de final de grau. No obstant, és important que en la nostra pràctica professional, en el nostra dia a dia, sapiguem, els treballadors socials i la resta de professionals, veure la necessitat i la importància d'unir-los, de treballar-los conjuntament per aconseguir una atenció completa i integral de la persona, últim objectiu de la pràctica social. Per això he escollit aquest treball, per investigar i demostrar la necessitat d'integrar-los. Aquí recau la importància del tema per el Treball Social i la seva utilitat. El treball està dividit en 7 apartats. El primer d'ells és el disseny metodològic on es descriuen els objectius, l'objecte d'estudi i la delimitació de l‟espai social de l'exploració; tot seguit trobem una aproximació teòrica al voltant de la salut mental, estigma i psicogeriatria; en tercer lloc l'aproximació a l’espai social d’exploració descriu els recursos i serveis que hi ha actualment, dades estadístiques al voltant de la salut mental i el punt de vista que tenen els professionals que treballen en el camp; i en últim lloc els anàlisis dels resultats i les conclusions del treball així com la bibliografia i webgrafia utilitzada ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0