Estudi de la transició del bosc de Quercus petraea al bosc de Quercus ilex al paratge de Marmolers (Parc Natural del Montseny)

Texto Completo
Compartir
El massís del Montseny és un espai d"alt interès natural i forestal, on trobem la presència de boscos de Quercus petraea (roure de fulla gran), un arbre caducifoli eurosiberià que creix a l"estatge montà del massís. Alhora, en aquest estatge, també hi ha boscos de Quercus ilex (alzina), que creixen al costat de la roureda. Al paratge de Marmolers, s"hi pot trobar aquesta transició entre els dos boscos, motiu pel qual és un lloc idoni per fer-hi aquest tipus d"estudi. L"objectiu principal és estudiar l"ecotò de Marmolers, on hi ha una transició entre comunitats vegetals eurosiberianes i comunitats vegetals mediterrànies. Les qüestions més importants que cal resoldre són: com interacciona el bosc de Quercus petraea amb el bosc de Quercus ilex?; com varia la diversitat florística al llarg de la transició?; quina estructura forestal presenta la zona estudiada?; quina dinàmica s"observa en el reclutament?; com pot evolucionar la transició estudiada? Els resultats mostren que la regeneració de Quercus petraea i de Quercus ilex a la roureda pura i al bosc mixt de Marmolers és igual, tant per als juvenils 1 (50 cm < h < 1,5 m), com per als plançons (h < 50 cm). Segons la composició florística, el bosc mixt mantindria una similitud més gran amb una roureda que no pas amb un alzinar. En canvi, a l"alzinar de Marmolers no hi trobem juvenils de Quercus petraea. En aquest estudi, s"ha observat com, de moment, la roureda de Marmolers no es veu colonitzada per l"alzinar i que l"alzinar de Marmolers difícilment es veurà mai colonitzat per la roureda, si no es que hi apareixen pertorbacions. També s"hi ha comprovat que el bosc mixt de Marmolers està en equilibri quant a les seves espècies codominants, i és probable que es mantingui així durant molts anys ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial (by-nc) Creative Commons by-nc3.0