Recerca i transferència tecnològica

Grup de recerca en Tecnologia Alimentària (GRCT49)

La recerca que desenvolupa el grup de Tecnologia Alimentària de la UdG s’emmarca en l’àmbit de la Tecnologia i Biotecnologia dels Aliments, i es desenvolupa dins l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA). Aquest grup és membre, des de la seva creació al 1994, de la Unitat de Tecnologia Agroalimentària (TAG) de la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya, dins el marc del Pla de Recerca de Catalunya. La XaRTA fou creada amb l’objectiu de potenciar els grups capdavanters a Catalunya en Tecnologia dels Aliments, per tal de millorar la recerca en aquest àmbit i la transferència de tecnologia cap al sector. Agrupa diferents unitats d’universitats i centres de recerca de Catalunya que treballen, de forma complementària, en el camp de la caracterització, la manipulació i el processament dels aliments. La Unitat TAG de la UdG treballa en línies prioritàries establertes en un pla quadriennal per la XaRTA.

El Grup de Recerca en Tecnologia Alimentària és un equip de caràcter multidisciplinari que en l’actualitat està format per set doctores, tres investigadores en formació i una tècnica de laboratori del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària (EQATA) de l’EPS. Les seves línies de recerca se centren principalment en dos àmbits diferenciats:

1) Obtenció d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals amb valor afegit a partir de sang procedent del sacrifici de bestiar porcí en escorxadors industrials.

2) Plantes modificades genèticament (MG): desenvolupament d’eines per a la seva detecció; coexistència de cultius MG i no-MG; caracterització al nivell molecular de plantes MG i estudi de la variabilitat associada als transgens; plantes com a biofactoria.

Des de la creació del grup, al 1994, s’han obtingut 9 projectes de recerca competitius finançats per la UE, l’Estat espanyol i el govern català, i s’han publicat 151 articles en revistes especialitzades indexades en el JCR. S’han dirigit més de cent treballs d’investigació entre tesis doctorals, tesines, treballs per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), treballs de final de màster, etc. S’han produït 135 contribucions a congressos nacionals i internacionals i s’ha col•laborat en 33 llibres. El grup imparteix docència en les titulacions d’ETAIAA i CTA de l’EPS i en el Màster en Biotecnologia Alimentària de l’INTEA, dins del programa de doctorat en Tecnologia de la UdG.

1) Obtenció d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals amb valor afegit a partir de sang procedent del sacrifici de bestiar porcí en escorxadors industrials.

L’objectiu fonamental d’aquesta línia de recerca és l’aprofitament de la sang produïda en els escorxadors com a matèria primera per a l’obtenció d’ingredients útils per a la indústria alimentària, així com la millora de les seves característiques microbiològiques, tecnològiques i funcionals. Inicialment, es van realitzar estudis prospectius de la qualitat de la sang recollida en diversos escorxadors industrials de les comarques de Girona, amb els quals es va constatar que el primer repte a abordar era la millora de la qualitat higiènica de la sang. Amb aquest objectiu es van assajar diversos sistemes d’higienització que no impliquessin pèrdues significatives de les propietats funcionals de les proteïnes de la sang, com ara la bactofugació, la microfiltració i l’alta pressió hidrostàtica. Els resultats d’aquests estudis han confirmat l’elevat potencial d’aplicació de les altes pressions, soles o combinades amb tractaments enzimàtics, en els processos de desenvolupament d’ingredients alimentaris i en la millora de la qualitat microbiològica i funcional dels productes (Figura 1).
 

tecnologia_aliments1

Figura 1. Productes obtinguts a partir de la sang de porc d’escorxador.
A partir del 1999 es treballa en el desenvolupament d’ingredients alimentaris amb valor afegit a partir de fraccions de sang sotmeses o no a tractaments d’alta pressió hidrostàtica. Per tal de dur a terme aquestes investigacions, s’ha anat consolidant un laboratori de recerca equipat amb les tecnologies necessàries per al processament de la sang i les seves fraccions, com ara la centrifugació, els sistemes de filtració per membrana com la microfiltració i la ultrafiltració tangencial, el bescanviador de calor de plaques, l’homogeneïtzació a alta pressió, la deshidratació per atomització, etc. (Figures 2 i 3), així com les necessàries per dur a terme la caracterització dels diferents ingredients desenvolupats, com ara anàlisis del color, textura, activitat de l’aigua i altres propietats funcionals, i també de característiques fisicoquímiques i microbiològiques.
 

tecnologia_aliments1

Figura 2. Equips utilitzats en el processament de la sang i les seves fraccions.

tecnologia_aliments1

Figura 3. Sistemes de separació per membranes del laboratori de recerca en Tecnologia Alimentària.
En els darrers anys s’està assajant l’aplicació dels ingredients desenvolupats a partir de les fraccions de la sang com a substituts d’altres ingredients funcionals en la fabricació de productes alimentaris, fonamentalment carnis (Figura 4). A més del finançament públic rebut, aquesta línia s’ha pogut tirar endavant gràcies a la col•laboració dels principals escorxadors de la província de Girona, molt especialment Frigorífics del Ter (Salt), Frigorífics Costa Brava i Norfrisa (Riudellots de la Selva), així com de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC).
 

tecnologia_aliments1

Figura 4. Productes carnis obtinguts amb els ingredients desenvolupats a partir de les proteïnes de la sang.
Paral•lelament, el grup també ha participat en diversos convenis o contractes de transferència de tecnologia amb empreses del sector alimentari (Frigorífics del Ter, SA; Braun, SA; Bioiberica, SA; Tupperware), així com en el desenvolupament de nous productes per a diverses empreses del sector d’additius i nous ingredients alimentaris i biotecnològics (Bioiberica, SA; Protein, SA; AB-Biotics, SA).

2) Plantes modificades genèticament (MG): desenvolupament d’eines per detectar-les; coexistència de cultius MG i no-MG; caracterització al nivell molecular de plantes MG i estudi de la variabilitat associada als transgens; plantes com a biofactoria.

Les primeres plantes modificades genèticament (normalment anomenades organismes MG o OMG) van introduir-se al mercat fa aproximadament dues dècades, i el 2010 ocupaven entorn d’un 10 % de la superfície de conreu total en més de 30 països. El nostre grup, en estreta col•laboració amb el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB), treballa des del 2000 en el desenvolupament d’eines moleculars capaces de detectar, identificar i quantificar plantes MG a través de l’anàlisi del fragment d’ADN incorporat de manera estable en el genoma de cadascuna (el transgèn) (Figura 5). Per tal d’harmonitzar els mètodes dins de la Unió Europea, la nostra recerca es realitza en el marc de projectes finançats per la UE i que suposen la col•laboració amb altres centres de recerca europeus. El nostre servei d’anàlisi d’OMG pertany a la xarxa europea de laboratoris d’OMG (ENGL).
 

tecnologia_aliments1

Figura 5. Equips utilitzats en la detecció i quantificació de plantes MG.
Estudiant les zones de conreu de blat de moro MG resistent a insectes a Catalunya, hem pogut determinar que la coexistència entre camps de blat de moro MG i convencional és possible; només cal aplicar distàncies de seguretat que no han de ser superiors als 20 m (preferiblement sembrades amb plantes convencionals que es recullen com a MG), i/o una separació en les dates de sembra dels camps veïns (Figura 6).
 

tecnologia_aliments1

Figura 6. Vista general de camps de blat
de moro convencional i MG (Alt Empordà, Girona).
Amb aquest mateix blat de moro MG hem mostrat que, un cop incorporat al genoma de la planta hoste, el transgèn es comporta de la mateixa manera que qualsevol altre gen propi d’aquesta espècie: s’hereta de manera estable seguint les lleis de Mendel, es transcriu a RNA missatger i es produeix proteïna de manera estable en diferents varietats i generacions, i la seqüència d’ADN es conserva també de la mateixa manera que els gens propis. Aquesta estabilitat és fonamental per als estudis de seguretat dels OMG.

Els transgens s’introdueixen en plantes per donar-los una característica desitjada; per exemple, resistència a condicions de sequera. Hem estudiat si, a més d’aquesta característica desitjada, n’hi ha d’altres de no esperades. Per això, hem comparat diverses línies d’arròs i de blat de moro MG amb les respectives línies no-MG al nivell del transcriptoma i el proteoma, és a dir, d’una gran part dels gens i proteïnes cel•lulars (s’analitza l’activitat d’entre 20.000 i 50.000 gens i d’unes 500 proteïnes diferents). Hem observat moltes més diferències entre varietats convencionals comercials que no pas entre una línia MG i la corresponent línia sense el transgèn (no-MG). Alguns gens i proteïnes s’expressen a nivells diferents en les plantes MG i en les convencionals, però sempre és a nivells normals d’altres varietats de la mateixa espècie. A més, aproximadament la meitat d’aquestes diferències no es deuen al transgèn, sinó que s’han associat al procés d’obtenció de l’OMG. Aquest procés inclou, per exemple, el cultiu in vitro (Figura 7), una tècnica àmpliament utilitzada, per exemple, per a la micropropagació de plantes, per alliberar de virus les plantes, etc.
 

tecnologia_aliments1

Figura 7. Plàntules de blat de moro (A) i arròs (B) crescudes en cultiu in vitro.
Malgrat que les plantes MG s’han d’analitzar cas per cas (tal com exigeixen els processos d’autorització de la UE), els nostres resultats suggereixen que els efectes no esperats de les plantes transgèniques poden ser mínims, notablement inferiors als que poden resultar d’altres tècniques de millora vegetal.

En una línia de col•laboració amb el grup de Patologia Vegetal de la UdG, també estem treballant en la utilització de plantes com a biofactoria. Concretament, la recerca va dirigida a l’obtenció de plantes MG per a la producció massiva, en entorns confinats i controlats, de substàncies d’interès fitosanitari.

Més informació a: http://intea.udg.edu/
Adreces de contacte: carmen.carretero@udg.edu i maria.pla@udg.edu


< TORNAR