Recerca i transferència tecnològica

Els grups de recerca de l'EPS es presenten

Grup de Recerca en Tecnologia Alimentària

La recerca que desenvolupa el grup de Tecnologia Alimentària de la UdG s’emmarca en l’àmbit de la Tecnologia i Biotecnologia dels Aliments, i es desenvolupa dins l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA). Aquest grup és membre, des de la seva creació al 1994, de la Unitat de Tecnologia Agroalimentària (TAG) de la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya, dins el marc del Pla de Recerca de Catalunya. La XaRTA fou creada amb l’objectiu de potenciar els grups capdavanters a Catalunya en Tecnologia dels Aliments, per tal de millorar la recerca en aquest àmbit i la transferència de tecnologia cap al sector. Agrupa diferents unitats d’universitats i centres de recerca de Catalunya que treballen, de forma complementària, en el camp de la caracterització, la manipulació i el processament dels aliments. La Unitat TAG de la UdG treballa en línies prioritàries establertes en un pla quadriennal per la XaRTA.
llegir +

Aliatges amb memòria de forma

Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT) és un grup multidisciplinari en materials, especialitzat en la producció, l'anàlisi i el tractament tèrmic.  La Unitat d’Anàlisi Tèrmica de la Universitat de Girona compta amb el seu suport d’assessoria científica. Alguns dels camps d’estudi són:
  • Tractaments tèrmics de nanopartícules obtingudes a partir de fase gas
  • Caracterització física de polímers
  • Materials superconductors
  • Caracterització i degradació de ceràmiques comercials
  • Desenvolupament de materials amorfs i nanomaterials magnètics tous a partir de la síntesi de precursors per solidificació ràpida i/o aliatge mecànic.
  • Materials magnètics amb memòria de forma.
llegir +