Patronat

Servià Cantó,S.A.

Servià

SERVIÀ CANTÓ, S.A. és una empresa de construcció d’obra pública. L’any 2002 la família Servià va vendre l’empresa al GRUPO FCC CONSTRUCCION. Durant la nostra trajectòria hem realitzat obres de tot tipus, entre les que destaquen la construcció d’autopistes, carreteres, obres marítimes, urbanitzacions i polígons industrials.
Les activitats de FCC Construccion van des de la construcció de vivendes i urbanitzacions fins obres marítimes, passant per la construcció de carreteres, obres aeroportuàries i ferroviàries. FCC Construccion està present de manera activa en el camp de la investigació i innovació tecnològica; fonamentalment en els àmbits de materials, construcció i mediambient, aplicant els procediments i mitjans de producció més eficaços per a l’execució de les seves obres. Com a conseqüència d’això, i dels seus objectius estratègics, SERVIÀ CANTÓ ha optat per seguir una política de tecnificació, excel•lència i promoció de la innovació dins del respecte al medi ambient.
SERVIÀ CANTÓ, S.A. també es dedica a la fabricació d’aglomerat asfàltic en calent, producció d’àrids i construcció en general i des de fa prop de cinquanta anys desenvolupa les seves activitats essencialment a Catalunya i, en particular, a les comarques de Girona.
Posseïm una excel•lent pedrera granítica ubicada a Cruïlles (Baix Empordà) on, bàsicament produïm àrids per a la fabricació de mescles bituminoses per a capes de rodadura i balastre d’alta qualitat per a les línees de l‘AVE, i 3 plantes d’aglomerat asfàltic d’alta capacitat, així com personal expert en questes tècniques, el que ens ha permès consolidar-nos con un referent de qualitat en el sector.
La nostra social es troba ubicada a Pals (c/ Enginyer Algarra, 65). Recentment s’han obert oficines a Girona al carrer Bonastruc de Porta núm., 20
La mitjana de personal propi és aproximadament de 170 persones i l’any 2007 el nostre volum de producció va ser aproximadament de 70 milions d’euros
El Grupo FCC Construccion té una presència internacional consolidada, fins el punt que la previsió és que a l’any 2010 el 50% de la seva activitat es realitzi a l’estranger. A més, Servià Cantó subministra balastre i àrids a vàries empreses en territori francès.
Incorporem a la nostra plantilla titulats de l’EPS concretament al Departament Industrial de la nostra empresa hi tenim una Enginyera Tècnica Industrial en Química Industrial. Al Departament d’R+D+i hi tenim un Doctor Enginyer Industrial i una Doctora Química. Actualment també tenim treballant amb nosaltres a l’obra, un becari amb conveni amb la Universitat. Actualment està estudiant Enginyeria Industrial.
SERVIÀ CANTÓ participa en el projecte “INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN CARRETERAS MÁS SEGURAS Y SOSTENIBLES (FENIX)”. El projecte FENIX té per objectiu generar els coneixements científics i tècnics necessaris per desenvolupar carreteres més segures per als usuaris i amb un impacte mediambiental mínim i sostenible. En aquest projecte participen 11 empreses i 14 organismes públics d’investigació i es va iniciar l'1 de gener de 2007 i finalitzarà el 31 de desembre de 2010.
En el marc d’aquest projecte i dintre de l’activitat de Paviments Asfàltics Sostenibles s’està investigant en la viabilitat d’un sistema de captació d’energia procedent de la irradiació solar sobre una superfície asfàltica i el seu emmagatzemament i regulació en la subbase d’un sistema urbà de drenatge sostenible construït amb un paviment filtrant. Servià Cantó, està planificant la realització d’un tram de proves en el Parc Científic de Girona per avaluar els resultats de la investigació sobre la capacitat d’utilització d'un paviment asfàltic com a font d’energia.
L’empresa SERVIÀ CANTÓ va crear al 2007 el departament de R+D+i amb dos doctors i un tecnòleg per investigar en dues línees de recerca:

• Industrialització dels processos

La construcció és un dels sectors més tradicionals en l’àmbit tecnològic i d’automatització. SERVIÀ CANTÓ té entre les seves prioritats el desenvolupament tecnològic per:
  • Millorar els processos productius en la cantera d’àrids.
  • Millorar els processos productius relacionats amb la construcció de carreteres.
  • Millorar de la estabilització de sòl per capes base.
  • Millorar de la metodologia de fabricació de ferms amb materials reciclats.
• Minimització de l’impacte ambiental

Aquesta línea té com a objectiu reduir l’impacte ambiental que el sector de la construcció genera en els abocadors, en la contaminació generada per el transport del material, en el consum de recursos naturals i en el cost de la gestió dels residus generats.
  • La incorporació de residus de construcció i demolició (RCD) en ferms: asfalts, formigó i estabilitzacions de sols.
  • La construcció de ferms amb una vida útil més llarga.
  • La utilització de tècniques en fred o de menys consum energètic.
  • La incorporació de neumàtics fora d’ús en mescles bituminoses.
  • La recerca sobre la introducció de nanomaterials per aplicacions descontaminants.
  • Nous dissenys de ferms captadors d’energia.
A data d’avui tenim 5.575.000€ aprovats en Projectes de recerca i subvencions per diferents organismes com el CDTI, l’Agència Catalana de Residus i el Ministeri de Medi Ambient