Professionals

L’experiència de la inserció laboral d’un enginyer industrial acabat de titular

Sóc Aleix Avalos Sans, enginyer industrial titulat a la Universitat de Girona. Vaig finalitzar els estudis el gener del 2007. En aquest escrit us explico la meva experiència professional com a recent titulat de la UdG incidint especialment en la meva participació en un conveni universitat-empresa mentre estava finalitzant els estudis, cosa que em va facilitar posteriorment la meva ràpida i adient inserció al món laboral.
Actualment treballo a Coperfil Group. L’objectiu social dominant d’aquesta societat és la fabricació d’estructures i perfils metàl•lics per a la construcció i elements complementaris. També fabrica tot tipus de tancaments i cobertes i construeix i munta naus industrials i estructures metàl•liques. Altres activitats són el comerç de béns mobles per a la construcció, immobles i la participació en activitats comercials, així com en operacions immobiliàries de tota mena.
En funció dels productes i el nivell de servei aportat, l’activitat del grup es divideix en tres línies de negoci o divisions: Coperfil construcció, Coperfil immobiliària i Coperfil façanes. En aquestes tres principals divisions de negoci s’hi ha d’incloure l’activitat de la divisió de fabricació, la qual inclou la fàbrica, el transport, l’enginyeria i els departaments de compres, control i planificació de la producció. En la figura A es pot veure un esquema de les línies de negoci actuals.

professionals1

Figura A. Línies de negoci
Vaig tenir el primer contacte amb aquesta empresa gràcies a un conveni universitat-empresa. L’objectiu d’aquest conveni era establir una col•laboració per al disseny i el càlcul de corretges metàl•liques en forma de gelosia. Es va considerar oportú que aquesta col•laboració es fes mitjançant la participació d’un estudiant de l’EPS que realitzés el projecte de fi de carrera sobre aquesta temàtica dins de la mateixa empresa.

professionals2

Figura B. Corretges en gelosia
Es van dissenyar i calcular corretges metàl•liques en forma de gelosia per assolir llums que superessin els 20 m per a construccions industrials o comercials. A més, es va utilitzar la gamma de perfils laminats en fred conformats a la mateixa empresa per realitzar les encavallades, i es van introduir el màxim d’unions cargolades al taller, amb la qual cosa se simplificava i s’estandarditzava al màxim la producció i el muntatge d’aquestes corretges. A la figura B es pot veure una imatge de com quedaria una coberta utilitzant gelosies com a corretges.
Un cop realitzat l’estudi es va decidir fer un assaig al mateix taller de Coperfil per comparar els resultats teòrics amb els reals. Va ser increïble: es van muntar dos gelosies en paral•lel de 18 metres de longitud, amb una separació de 2 metres entre totes dues, i finalment es van simular les càrregues ambientals (neu, instal•lacions, etc.) mitjançant passamans de 7.000×450×20 mm. En la figura C es pot veure el procés de muntatge de les gelosies.

professionals3

Figura C. Assaig al taller
El projecte final de carrera va ser proposat per Xavier Cahís, professor del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona. Aquest s’havia posat en contacte amb el director d’enginyeria de l’empresa Coperfil Group, SA, Xavier Lacroizette, al qual va semblar interessant desenvolupar un projecte d’aquestes característiques.
Em vaig interessar pel projecte perquè, des que cursava el primer curs de la carrera, tot el món relacionat amb les estructures metàl•liques o de formigó em semblava interessant. A mesura que van anar passant els cursos, aquesta atracció va anar creixent juntament amb el coneixement que anava adquirint. Finalment, vaig tenir l’oportunitat de tirar endavant aquella proposta.
Dins de l’empresa vaig disposar de tots els mitjans disponibles per poder desenvolupar correctament l’estudi del projecte. Des del primer dia vaig tenir un ordinador per a mi sol amb tots els programes necessaris instal•lats (Robot Millenium v. 19, Mathcad v. 13, Loseke Tecnologies, etc.), accés a Internet per poder buscar informació relacionada amb el tema, disponibilitat de qualsevol llibre o norma de la biblioteca de Coperfil i la possibilitat de poder visitar el taller en qualsevol moment.
Aquest primer contacte amb l’empresa em va aportar experiència i coneixements. Així, en l’àmbit formatiu vaig poder aprofundir en la normativa europea Eurocodi 3 per a càlcul d’estructures metàl•liques d’acer, que és una directiva europea que presenta grans novetats en els conceptes d’anàlisi, càlcul i disseny respecte dels mètodes usuals que són vigents al nostre país. També vaig poder ampliar els meus coneixements dins del món de la resistència de materials i d’estructures.
Naturalment, el principal benefici obtingut gràcies a aquest conveni, a més de l’experiència i els coneixements obtinguts, ha estat poder entrar a formar part com a professional de la plantilla de Coperfil. Actualment, dins de l’empresa treballo com a enginyer de càlcul o consultor d’estructures. La meva feina és utilitzar les aplicacions més modernes en el càlcul d’estructures. És un treball pràcticament artesanal, cuidat i controlat fins a l’últim detall, des de la fonamentació fins a la coberta, amb qualsevol classe de sistema constructiu, ja sigui estructura metàl•lica o de formigó, sabata aïllada o contínua, fonamentació superficial o profunda, etc.
El calculista, també conegut amb aquest nom, està integrat dins del Departament d’Enginyeria, emmarcat dins la divisió de fabricació. La planificació diària, definida pel director de projectes de cada grup, està condicionada per les prioritats de participació en estudis i projectes de les diferents divisions de construcció i immobiliària. Paral•lelament al desenvolupament del projecte, també es realitzen tasques en l’àmbit de R+D d’enginyeria.
A més de realitzar tot el procés de càlcul, la figura de l’enginyer està lligada al projecte en tota la seva execució. Tal com es pot veure en el diagrama de flux (figura D), un cop definida la planificació pel responsable del grup, l’enginyer està en contacte amb tots els camps del projecte.

professionals4

Figura D. Diagrama de flux
Es tracta d’una feina molt dinàmica; cada dia et trobes que has d’aplicar diferents coneixements adquirits al llarg de la carrera. Per realitzar el càlcul de qualsevol estructura utilitzo principalment tots els coneixements obtinguts al llarg dels estudis relacionats amb estructures, tant de formigó com metàl•liques, i resistència de materials.
Crec que la integració dins de l’equip de l’empresa ha estat bona. Es tracta d’un grup treballador, ambiciós, dinàmic, amigable, que ajuda en cas de qualsevol dubte. A més, cada divendres, després de la feina ens trobem en un bar de Sant Celoni per anar a prendre una copeta abans de començar el cap de setmana.
Com a conclusió voldria dir dues coses. La primera seria que estic àmpliament satisfet amb l’elecció dels estudis escollits, ja que m’han obert les portes a molts llocs. Inicialment sabia que es tractava d’una enginyeria sacrificada, on s’entrava en contacte amb diferents camps de l’enginyeria, i no tenia ni idea de quin seria el meu destí. Ara sé que es tracta d’una carrera necessària, respectada i ben acceptada per la societat. Finalment, i com a segona conclusió, estic treballant en aquest lloc gràcies als estudis realitzats, fent una feina que m’agrada, variada i creativa. A més, cada dia es descobreixen coses noves i disposo de grans oportunitats d’aprendre.

A. Avalos
Enginyer industrial. Departament de Projectes Externs de Coperfil Group, SA