Docència

L'adaptació a l'espai europeu d'educació superior a l'Escola Politècnica Superior

L’Escola Politècnica Superior va iniciar el seu camí cap a l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior durant el curs 2004-2005 participant en el Pla pilot de les universitats catalanes d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, projecte finançat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Així, des del curs 2004-2005 les titulacions Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, que s’imparteixen a la nostra escola, han quedat integrades en aquest pla pilot. Per altra banda, durant aquest mateix curs diversos professors de la nostra escola van participar en projectes de l’AQU per confeccionar guies per a l’adaptació a l’EEES i també en projectes de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per confeccionar els llibres blancs que han de servir de base per al disseny dels nous plans d’estudi de grau.
L’adaptació a l’EEES no implica només canvis en els plans d’estudis i l’adopció d’un sistema de crèdits ECTS, sinó que implica un canvi de paradigma en l’ensenyament. El nou paradigma situa l’estudiant en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. Una altra idea important és el disseny de les titulacions a partir de competències. Podem definir com a competències el conjunt de capacitats teòriques i pràctiques que els estudiants han d’haver adquirir en finalitzar els estudis. En aquest context els estudiants adquireixen aquestes competències a través de la realització d’unes activitats d’aprenentatge programades per a aquest efecte. Cal, doncs, que abans que comencin els nous estudis de grau, el professorat estigui entrenat per programar les seves assignatures en funció de les competències que correspongui desenvolupar en cada una d’aquestes assignatures.
Per això, al final del curs acadèmic 2004-2005, des de la direcció de l’Escola es va crear el grup Pla de Formació per a l’EEES. Aquest grup està integrat per un representant de cadascuna de les àrees de coneixement de l’EPS. Durant el curs 2005-2006 el grup es va reunir un cop al mes per assistir a xerrades, tallers, debats, etc. sobre formulació de competències, activitats d’aprenentatge, tècniques d’avaluació, programació d’assignatures amb la fitxa de disseny de La Meva UdG, etc. [La fitxa de disseny de l’assignatura és l’aplicació informàtica adaptada a les necessitats de l’EEES a la qual tenen accés els professors com a administradors i els alumnes com a usuaris i que permet llistar, organitzar i relacionar per a cada assignatura les seves competències, continguts i activitats d’aprenentatge i/o d’avaluació]. L’objectiu d’aquestes reunions de treball era que al final del curs acadèmic cada professor adaptés una de les seves assignatures i la dissenyés fent servir la fitxa de disseny. Durant el curs 2006-2007, la tasca d’aquests professors va ser formar els seus companys d’àrea per introduir-los en el tema de l’adaptació del programa de les assignatures a l’espai europeu, tant pel que fa a competències, activitats i avaluació, com també pel que fa a l’assessorament a l’hora d’emplenar la fitxa de disseny de La Meva UdG
També durant el curs 2006-2007, des de la direcció es va crear el grup per al desplegament de l’adaptació a l’EEES, format per tots els coordinadors i sotsdirectors d’àmbit per coordinar les activitats conduents a l’adaptació a l’EEES mitjançant les eines de les quals es disposa a l’Escola, els llibres guia editats pel Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica, els llibres blancs i també l’experiència dels professors formadors del grup Pla de Formació per a l’EEES.
Des de la direcció de l’Escola s’han organitzat també activitats dirigides a tots els professors de l’EPS. Concretament, el gener 2007 es va organitzar la conferència pronunciada pel professor Xavier Farriol, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, “Adaptació a l’EEES: l’experiència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV”. El juliol del mateix any es va organitzar una sessió de treball dirigida pel Dr. Josep Juandó, delegat de Suport a la Docència (Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica) de la UdG, “Els principis de l’adaptació de la docència UdG a l’EEES. Les eines de planificació del currículum. Possibilitats d’ús”. Finalment, el mes de juliol passat es va organitzar, amb la col•laboració de l’ICE, la Jornada de Presentació d’Experiències d’Adaptació d’Assignatures a l’EEES. Els ponents en aquesta jornada van ser alguns dels professors del grup Pla de Formació. També els professors participants en el pla pilot ETIS-ETIG van intervenir el 4 d’octubre passat en una jornada d’experiències del pla pilot ETIS-ETIG, organitzada també amb la col•laboració de l’ICE. Hi ha en preparació una tercera jornada d’experiències, aquest cop presentades per professors que, sense pertànyer ni al pla pilot ni al grup Pla de Formació, tenen experiències interessants pel que fa a l’adaptació a l’EEES.

M. I. Villaescusa

Sotsdirectora de l'EPS per a l'EEES