Tecnologia

Mesurant longituds

L’apartat TECNOLOGIA de la revista digital de l’EPS té com a objectiu presentar articles que tractin algun tema relacionat amb la tecnologia, i preferiblement amb un caràcter transversal. Així, dediquem aquest primer número a tractar amb caràcter divulgatiu aspectes relacionats amb el mesurament de longituds. S’han recollit sis articles que, des de diferents perspectives i tècniques, ens parlen d’aspectes relacionats amb la mesura de longituds. Les tècniques de mesura explicades estan relacionades amb activitats de recerca, transferència tecnològica i docència en l’àmbit de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
L’ordre de les magnituds mesurades, seguint les diverses tècniques exposades, pot anar des de mesures microscòpiques (“Aplicacions en la mesura de la microscòpia electrònica de rastreig”, “Les mesures de longitud en el món de la visió per computador”) fins a mesures quilomètriques (“Les mesures de longitud en el món de la visió per computador”, “Aplicacions i aparells en la mesura topogràfica”).

Mesura de deformacions en les estructures

foto
Una estructura, sigui del tipus que sigui (edificació, maquinària, infraestructures...), sol tenir la funció de suportar unes determinades accions exteriors, per a les quals haurà d’estar convenientment dissenyada. Les forces internes ocasionades per les sol•licitacions exteriors provoquen deformacions en els elements de l’estructura.
llegir +

Aplicacions en la mesura de la microscòpia electrònica de rastreig

foto
El microscopi electrònic ha avançat molt des de la seva invenció, fa uns seixanta anys, i la seva aplicació en l’àmbit de totes les ciències ha esdevingut molt general. Paral•lelament al desenvolupament de la nova tecnologia en aquest camp, el perfeccionament de l’aparell permet obtenir una resolució a nivell d’1 10-10 m, i s’han adaptat a aquests aparells altres instruments (detectors, anàlisi química, fotografia...) que permeten millorar-ne la funcionalitat.
llegir +

Les mesures de longitud en el món de la visió per computador

foto
Són molts els dispositius electrònics que generen una imatge com a sortida, des de les clàssiques càmeres, passant pels microscopis electrònics o els sonars d’imatge per a la navegació de robots, fins a aparells mèdics per a ecografia, radiografia, ressonància magnètica, tomografia axial computeritzada, etc. Tots aquests aparells tenen en comú que la seva sortida és una imatge.
llegir +

Aplicació de les TIC a l’aprenentatge de la física: tractament digital d’imatges en l’estudi de la mesura espai-temps

Un mètode per desenvolupar que s’ajusta a l’aprenentatge de l’assignatura de Fonaments físics, de primer curs, consisteix en una combinació de miniclasses expositives, aprenentatge cooperatiu (APB) per assolir el programa analític del primer i segon quadrimestres i la utilització de les TIC per poder realitzar l’aprenentatge no presencial. És en aquest marc que s’ha preparat aquest projecte, pensant en una possible aplicació d’una metodologia activa en un futur proper, quan s’incorporin les noves directrius de l’EEES.
llegir +

Aplicacions i aparells en la mesura topogràfica

Els aparells de topografia han avançat molt els darrers anys, han ampliat l’àmbit d’aplicació i han facilitat les mesures de l’orografia del terreny. Bàsicament s’han desenvolupat dues tecnologies diferents per realitzar les mesures topogràfiques: les estacions totals convencionals i el sistema GPS.
llegir +

Sobre mesures

foto
Queda clar que mesures i càlculs formen part de la nostra activitat habitual com a tècnics, encara que de quina manera hem arribat a utilitzar certes unitats de mesura ja no resulta tan clar. Si pensem en longituds sabem com es va arribar al metre: subdividint un quart del meridià terrestre (?) en 10.000.000 de parts. En canvi, com es va arribar a subdividir el dia (?) en 86.400 segons, i més tenint en compte l'època en què es va fer, no sembla tan evident.
llegir +