Presentació

politecnica

Per assolir la formació integral dels enginyers i arquitectes, a més de les competències i coneixements científics i tecnològics que ja es preveuen en els plans d’estudis, cal completar la seva formació amb elements culturals, socials i humanístics que, tot i no formar part del seu currículum universitari, han d’estar en les bases del seu desenvolupament professional.
L’equip de direcció de l’Escola Politècnica Superior, conscient de la incidència cabdal de l’enginyeria i de l’arquitectura en la societat actual, ha apostat per impulsar a l’entorn de l’Escola una cultura tecnològica més enllà dels coneixements que des dels diferents àmbits s’imparteixen en els estudis reglats.
Aquest impuls s’ha materialitzat últimament, entre altres actuacions, a través de l’organització dels cicles de conferències EPS d’enginyeria i arquitectura, amb la construcció d’una sala d’exposicions i ara amb la publicació de la rEPiSta, la primera revista digital de l’Escola. Pretenem que aquestes actuacions ajudin l’Escola Politècnica Superior a complementar les funcions encarregades a la Universitat de formar professionals útils per a la societat, de crear coneixement i transmetre’l, amb millores en la formació humanística, artística i de comunicació.
Esperem que la revista digital sigui un element fonamental per potenciar la imatge corporativa de l’EPS i que el tractament dels diferents temes de forma divulgativa fomenti l’interès, el coneixement i la relació entre els diferents àmbits de l’Escola. Aquesta revista pretén presentar de manera assequible les bases del coneixement més avançat en cada una de les tecnologies, l’entorn acadèmic, el món estudiantil, l’entorn industrial, l’accés a la feina, etc.
La revista està oberta a la participació de tots els estaments, esperem que serveixi també com a element integrador de tots els membres de l’Escola.
En l’inici del llarg camí que esperem que faci la nostra revista, he de felicitar el seu director i el Consell de Redacció per l’excel•lent treball que ens mostren en aquest primer número, i vull encoratjar-los perquè, amb la col•laboració i participació de tothom, ens permetin gaudir amb cada publicació de la millor revista.


Joaquim Velayos

Director de l'Escola Politècnica Superior


Avui iniciem una nova etapa a l’EPS amb la publicació del número 1 de la nostra primera revista digital, la rEPiSta, aquest joc de paraules que esperem que sigui un nou referent per a l’Escola.
Què pretenem amb la publicació d’una revista digital? La idea de publicar una revista digital a l’EPS ve de temps, si bé fins al mes de novembre passat no es va començar a posar fil a l’agulla. En el plantejament inicial de la revista es buscava complir uns objectius bàsics:
 1. Fomentar l’interès pels temes tecnològics d’una manera divulgativa; integrar tots els membres de la comunitat universitària de l’EPS.
 2. Servir d’espai d’opinió i debat sobre temes actuals relacionats amb els estudis i amb l’entorn laboral dels futurs titulats.
 3. Ser una eina d’imatge corporativa i de divulgació de l’EPS.
És per aquests motius pels quals s’ha dissenyat la revista i el seu contingut, tal com us presentem en aquest primer número.
El contingut de la revista està repartit en 8 seccions fixes:
 • Presentació: la primera secció està formada per un espai d’opinió i presentació institucional del número.
 • Tecnologia: la segona secció té com a fil conductor la tecnologia. S’intentarà presentar en cada número un tema del qual es pugui donar una visió transversal des de la majoria dels àmbits de l’Escola. En aquest primer número hem començat per un tema prou important com és la mesura de longituds.
 • Docència: la tercera secció es dedica a la docència. S’exposarà en cada número un tema relacionat amb la docència a l’EPS.
 • Recerca i transferència tecnològica: aquesta secció es dedica a la recerca i transferència tecnològica que es desenvolupa des dels diferents departaments de l’EPS. Així, la revista obre la possibilitat que els diferents grups de recerca vinculats a departaments de l’EPS expliquin les seves línies de recerca, fent així una feina de divulgació del que es fa a l’Escola en aquest àmbit.
 • Estudiants: la cinquena secció es dedica als estudiants, ja que es tracten temes que els afecten directament o experiències viscudes pels estudiants o les associacions que els integren.
 • Professionals: en aquesta secció s’explicarà en cada número l’experiència de la inserció en el món laboral dels titulats de l’EPS.
 • Patronat: el Patronat de l’EPS té una gran importància perquè és un vincle d’unió directa entre la Universitat i l’Empresa. En aquest apartat es donaran a conèixer les empreses que en formen part, així com la seva activitat. Aquest primer número s’inicia amb una entrevista al Sr. Manel Xifra, president del Patronat de l’EPS.
 • Activitats: finalment, en l’última secció es fa un repàs a les activitats més importants realitzades en el marc de l’EPS en els últims mesos, sense voler ser en cap cas una agenda d’activitats.
Amb tots aquests apartats, creiem que es dóna resposta als objectius plantejats amb la publicació d’aquesta revista.
La periodicitat que es pretén donar a la publicació és de dos o tres números l’any, si bé hem de fer palès que cal la implicació de tots els membres de l’EPS per assegurar la continuïtat de la nostra revista.


Lluís Bosch, Martí Fàbregas, Joan Fontàs, Narcís Gascons, Rafel Martí, Joan Puigmal

Consell de redacció de la rEPiSta


Han col.laborat en aquest número:

Aleix Avalos, Marta Baena, Cristina Barris, Xavier Cahis, Carme Carulla, Teresa Costa, Xavier Cufí, O. Delaunoy, Armagan Elibol, Maria Lluïsa Escoda, Martí Fàbregas, Jordi Ferrer, Rafel Garcia, Narcís Gascons, N. Gracias, Maryna Kudzinava, Jordà Pla, Jesús Planella, Ricard Prados, Joan Puigmal, Josep Quintana, Luis Sánchez-Cuenca, Joan Josep Suñol, Lluís Torres, A. Turon, Joaquim Velayos, Maria Isabel Villaescusa, Manel Xifra