Índex
 

1. Introducció. Fase I

2. Introducció. Fase II

3. Fase de disseny

4. Estudi preliminar

5. Avantprojecte

6. El projecte d'enginyeria

7. Mètodes d'avaluació de projectes

8.  Licitació d’obres

9.  Planificació d’obra
10. Seguretat i salut
11. El plec d’especificacions
12. Normalització
13. Une-en iso 9000
14. Normes
urbanístiques
Portada

Crèdits

Coberta