Presentació

Suum cuique tribuere (donar a cadascú el que és seu)

Durant aquest curs acadèmic 2010-2011 la totalitat dels estudis de l’àmbit d’enginyeria i arquitectura de l’Escola Politècnica Superior (EPS) han estat adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES) i s’ha completat el mapa de titulacions de l’Escola amb l’aprovació dels màsters professionalitzadors. Aquest mapa és el resultat d’una acurada planificació i programació dels estudis que calia impartir a l’EPS i de l’optimització dels recursos de què es disposava per poder fer l’adaptació dels estudis universitaris de l’àmbit d’enginyeria i arquitectura a l’EEES.

Un cop desplegat el mapa de titulacions de l’EPS (nou estudis de grau i sis màsters), l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona tindrà més de 3.000 alumnes, més de 150.000 crèdits matriculats i prop de 5.500 crèdits de capacitat docent.

Però per assolir aquest objectiu és imprescindible i és la nostra voluntat:
  • Gestionar la totalitat dels crèdits de què disposava l’Escola a l’inici del procés d’adaptació dels estudis universitaris a l’EEES.
  • Continuar una política acadèmica que ens permeti assolir una docència de màxima qualitat en els estudis de grau i màster, millorant el rendiment acadèmic, incrementant la mobilitat d’estudiants i generalitzant per a tots els estudiants les pràctiques externes.
  • Fer que prevalgui, en tot moment, l’opinió i expertesa dels responsables docents.
  • Ser tractats diferents d’acord amb les nostres especificitats, amb equitat i no amb igualtat ni homogeneïtat.
Tot això ho volem perquè tenim l’obligació i la responsabilitat de complir tots els objectius, les competències, la planificació dels ensenyaments i tots els resultats previstos en les memòries de grau i màster de les titulacions assignades a l’EPS.

S’ha de donar a cadascú el que és seu (suum cuique tribuere), ja siguin recursos, responsabilitats o obligacions.


Joaquim Velayos Solé
Director de l’Escola Politècnica SuperiorEl desenvolupament de les tasques encomanades al professorat universitari en funció de la mateixa estructura universitària, ja siguin tasques docents, de recerca i/o de gestió, ha de seguir un ordre de priorització.

El curs 2009-2010 va ser un curs especialment complex a l’Escola Politècnica Superior. El desplegament de la majoria de noves titulacions de grau a l’EPS i el procés de disseny de la resta de graus de l’EPS que s’han desplegat en una segona fase en el curs actual 2010-2011, va tenir com a conseqüència la necessitat d’una dedicació intensiva a les tasques relacionades amb el desplegament d’aquestes noves titulacions de grau.

El Consell de Redacció de la rEPiSta format per professors de l'Escola Politècnica Superior no ha estat aliè a aquests esdeveniments. Aquesta priorització i intensificació de les tasques docents derivada del desplegament dels nous graus, ha fet que durant un període dilatat de temps els membres del Consell de Redacció hagin hagut de prioritzar altres tasques.

Una vegada superat aquest període d’inactivitat obligada pel que fa a la rEPiSta, us podem finalment presentar aquest cinquè número, que arriba per aquestes causes amb un considerable retard.

Esperem que trobeu interessants els continguts d’aquest número i que puguem retrobar-nos d’aquí uns mesos per presentar el número 6.

Lluís Bosch, Martí Fàbregas, Joan Fontàs, Narcís Gascons, Joan Puigmal

Consell de redacció de la rEPiSta


Han col·laborat en aquest número:

Lluís Bosch, Gabriel Barbeta, Fermí Coll, Enplater SA, Martí Fàbregas, Narcís Gascons, grup de recerca GREFEMA, Optimus. Sonido y Comunicación, Gustavo Patow, primera promoció d’estudiants d’Arquitectura, Jordi Puig, Joan Pujol, Anna Urra, Joaquim Velayos, grup de recerca ViCOROB