Docència

Les mentories per estudiants de primer curs dels graus en enginyeria dins el programa ENGINYCAT

El 2008, el conseller d'Innovació i Universitats, Josep Huguet, va alertar a través de la premsa de la manca d’enginyers que hi havia en el mercat laboral català. A nivell europeu, fa pocs dies que les notícies ens parlaven de l’interès del govern d’Alemanya a captar enginyers espanyols per al seu país, on no hi ha prou diplomats com per satisfer la demanda de les empreses.

Els estudiants de secundària moltes vegades desconeixen la professió d’enginyer o la descarten perquè saben que és exigent. Sovint, a més, als estudiants que accedeixen a una enginyeria els costa adaptar-se al ritme i mètode de treball dels primers cursos. L’abandonament de possibles enginyers o enginyeres simplement perquè no han sabut planificar bé el treball del primer any és una pèrdua considerable per a la societat.

El programa Enginycat [ http://www.enginycat.cat ] entre altres accions pretén donar suport als estudiants de primer curs de les enginyeries creant sinèrgia entre aquests estudiants i els seus companys dels cursos superiors, que estan a punt de superar els estudis i que, per tant, en tenen una experiència molt útil.

El programa Enginycat beca estudiants dels darrers cursos de l’estudi (mentors) per tal que ajudin a un grup d’estudiants de primer en els següents aspectes:
  • Orientar-los i acompanyar-los en l’etapa d’incorporació a la universitat i als estudis d’enginyeria.
  • Donar-los suport complementari en l’aprenentatge de les matèries claus que s’estudien en el primer curs d’enginyeria.
  • Ajudar-los a fer front a les avaluacions continuades i els exàmens de les assignatures del primer curs d’enginyeria.

Des del professorat, algun dels quals assumeix la coordinació dels becaris corresponents a un estudi, cal que en iniciar-se el curs es faci difusió del programa, per tal que els estudiants nous el coneguin, s’hi apuntin i puguin aprofitar les mentories des del primer moment. El programa no serveix com a taula de salvació una vegada l’estudiant ha detectat que no progressa correctament (sovint no se n’adona fins als primers exàmens); sinó que vol acompanyar-lo des de les primeres activitats (programar les hores d’estudi, formar grups de pràctiques, realitzar les entregues a temps, portar al dia l’assignatura per a les avaluacions continuades).

La complicitat positiva d’un estudiant de cursos superiors facilita l’accés al nou estudiant a materials per aprofundir en l’aprenentatge com ara exercicis i problemes, models d’exàmens d’altres anys, apunts, etc.

Tot i que els mentors no poden suplir la funció del professorat ni tampoc són un professor particular, poden col•laborar a suplir mancances de formació i a anivellar el nivell d’un grup. Puntualment donen suport a la resolució de dubtes concrets sobre les matèries i sobre pautes de treball, però centren la seva funció més en la metodologia d’aprendre (comprendre i aplicar la metodologia per resoldre problemes) que en la transferència d’informació i continguts (explicar el procés de resolució de problemes). Per a ells, també, representa una oportunitat del posar en pràctica les competències de coordinació i lideratge d’equips tan necessàries en l’enginyeria.

La perseverança dels estudiants de primer en assistir a les mentories és vital. Afermar uns hàbits de treball es fa per la pràctica constant. Per això assumeixen el compromís de seguir el programa durant tot el primer any. La franja no lectiva del dijous de 12 a 14 hores facilita les sessions de treball de cada grup de mentoria.

L’Escola posa aquest programa sota la responsabilitat del sotsdirector d’estudiants Dr. Joan Serarols, que compta amb uns quants professors-tutors que són els que coordinen els estudiants mentors de cada estudi. És important que aquests professors coneguin bé el pla d’estudis i que vetllin per la continuïtat i millora del programa, ja que els estudiants que fan de mentors canvien cada any conforme van acabant la carrera acadèmica.

El curs 2009-2010, en què el programa estava en una fase pilot, el nombre d’estudiants tutoritzats ha sigut de 72. Hi ha hagut 12 mentors i cinc professors tutors. Els 72 estudiants van ser un 14,58% del total d’estudiants nous de primer curs matriculats.

La taxa de rendiment dels alumnes mentoritzats va ser d’un 71 % i la d’abandonament d’un 16 %. Per contra els alumnes no mentoritzats la seva tasca de rendiment va ser d’un 62 % i la d’abandonament un 29 %.
El curs 2010-2011 hi ha 18 estudiants tutors per a un total de 216 estudiants inscrits en el programa. S’ha aconseguit una participació del 41,32% dels estudiants matriculats a primer curs. Confiem en què això reverteixi en la millora de les taxes obtingudes el curs passat.


N. Gascons