Patronat

Cambra de Comerç de Girona

Preàmbul

Les línies estratègiques del programa d’activitats de la Cambra s’adrecen a culminar els objectius de l’equip de govern de la Corporació sorgit de les darreres eleccions: fomentar les activitats relacionades amb la internacionalització de l’economia, desenvolupar les TIC, promoure la formació al llarg de tota la vida i potenciar les infraestructures. La Cambra desenvolupa la seva activitat per tot el territori amb accions de lideratge i defensa dels interessos de l’economia comarcal o sectorial, i aplica les polítiques de comunicació que estan al seu abast per estendre els seus serveis a totes les empreses.

PRINCIPALS ACTIVITATS

Defensa dels interessos empresarials

La Cambra defensa els interessos generals de les empreses de les comarques gironines i fa arribar les seves reivindicacions a la societat i a les institucions. La Cambra, per si sola o conjuntament amb les altres cambres de comerç del país, esdevé un lobby que amplifica la força del col•lectiu empresarial per tal d’aconseguir un escenari idoni per al desenvolupament harmònic de l’economia. La reivindicació de millors infraestructures i el control de les inversions de l’Administració al territori són també altres objectius prioritaris.

Assessorament empresarial i ajuts a la creació d’empreses

Oferir informació sobre els tràmits necessaris per crear una empresa i orientar sobre els ajuts que ofereixen als emprenedors els organismes públics i la mateixa corporació són serveis que la Cambra presta cada dia. Els usuaris del Servei d’Assessorament Empresarial també poden obtenir llistats d’empreses adequats a les seves necessitats, informes comercials, dades de sòl industrial, signatures digitals i un ampli ventall de programes encaminats a millorar la competitivitat de les empreses. La Cambra també està facultada per exercir com a oficina de gestió empresarial per a tràmits industrials.

Apropar la Cambra a les empreses turístiques

L’àrea de Turisme de la Cambra de Comerç apropa els serveis de la Corporació als empresaris turístics i en recull les propostes i necessitats. També porta a terme trobades amb empresaris i entitats per potenciar l’oferta turística de les comarques gironines, i estableix convenis amb el Patronat de Turisme, el Centre de Recerca Turística de la UdG i les federacions i associacions empresarials. L’àrea de Turisme també ofereix diagnosis individuals a establiments per potenciar-ne la qualitat. D’altra banda, programa activitats per prendre el pols del sector turístic, i enguany les comarques d’interior en són un escenari privilegiat.

Un nou impuls al Girona Convention Bureau

La presència a fires nacionals i internacionals de turisme de reunions és una activitat que el Girona Convention Bureau desenvolupa des de la seva creació l’any 1991 i constitueix una de les seves apostes més destacades. Es potencien especialment les missions i les jornades directes amb visites prefixades a països emissors. Hi haurà un total de quatre sessions de treball i també missions inverses. Enguany s’han celebrat reunions amb periodistes europeus i la direcció d’agències especialitzades en turisme de reunions, incentius, convencions i exhibicions (MICE). L’efectivitat d’aquestes accions ha estat reforçada amb l’edició d’una nova “Guia de congressos” i la “Guia d’activitats”, que contenen un atractiu i detallat recull de l’oferta gironina. La Cambra també manté contacte directe amb el sector mitjançant el butlletí digital “Girona News”.

Formació

L’àrea de Cultura Empresarial de la Cambra incentiva l’esperit emprenedor mitjançant programes de pràctiques d’estudiants a les empreses i sessions informatives als instituts d’FP per explicar als alumnes que convertir-se en empresaris també és una bona opció de futur al seu abast. Per fomentar la formació dels treballadors al llarg de la vida laboral, la Cambra posa a disposició de les empreses una borsa de beques. La Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar és el nexe d’unió entre la Cambra i la universitat gironina, on es fan cursos i jornades adreçats als alumnes de la Universitat i a les empreses familiars. La Cambra impulsa polítiques d’igualtat a les empreses i dóna continuïtat al Fòrum Igualem! El Campus Empresarial Virtual és una eina de la Cambra que ofereix a empresaris i treballadors l’opció de posar al dia els seus coneixements des d’on vulguin i quan vulguin mitjançant una formació molt pràctica i de qualitat, controlada en tot moment per un tutor, que en fa el seguiment personalitzat.

Innovació i noves tecnologies

Els programes de recerca, desenvolupament i innovació de la Cambra estan encaminats a fomentar que els empresaris gironins se situïn a l’avantguarda tecnològica i aprofitin les noves tecnologies per millorar els seus processos interns i els seus productes. A iniciativa de la Corporació, s’estan fent programes que han de permetre conèixer en tot moment el grau de desenvolupament de les TIC a les empreses. La Cambra, com a institució, també ha adaptat el seu funcionament intern a les TIC i ha creat una extranet per a la comunicació entre tots els seus membres.

Dinamització del comerç

Amb els plans de dinamització comercial d’una quarantena de municipis de les comarques gironines, la Cambra ofereix atenció a més de cinc mil botigues afiliades a les associacions de comerciants. L’Observatori del Comerç pren el pols del món comercial de cada localitat.

Llotja de Contractació

A les sessions de la Llotja de Contractació, que cada divendres tenen lloc al Palau Firal de Girona, s’elaboren les taules de preus dels cereals, el vacum i la fusta. Es dóna publicitat a aquests preus mitjançant el full en paper “Infollotja” i també per mitjà del web www.llotjagirona.org.

Premis i distincions

La Cambra distingeix amb un ampli ventall de guardons l’excel•lència en l’activitat empresarial. Els premis a l’exportació, al dinamisme comercial, al turisme de negocis, a la qualitat en la formació i als establiments antics volen posar en relleu l’esperit de superació i el treball ben fet de les empreses de casa nostra, i la presència d’aquestes mencions en la documentació de les empreses premiades n’avalen el prestigi i la qualitat.

Impuls a l’aeroport i suport a noves rutes aèries

La major part de les iniciatives econòmiques que es porten a terme a les comarques gironines disposen del suport i l’assessorament de la Cambra de Comerç de Girona. La Corporació, juntament amb la Generalitat i la Diputació, forma part de l’associació AGI, que impulsa la consolidació dels vols regulars al nostre aeroport. La Cambra també participa en la promoció d’un Punt d’Inspecció Fronterera a les instal•lacions aeroportuàries gironines.

Participació a fires de mostres

La Cambra forma part de patronats i fundacions que promouen l’activitat firal a les nostres comarques. El president de la Corporació, Domènec Espadalé, presideix també el Comitè Executiu de Fira de Girona, entitat que també disposa del nostre recolzament econòmic. De forma paral•lela, la Cambra col•labora amb les institucions firals d’Olot i Figueres i porta anualment les seves exposicions itinerants a altres fires comarcals, com les de Ripoll, Torroella de Montgrí, Figueres i Campllong.

Obrir mercats internacionals a les empreses gironines

Les cambres de comerç tenen assignat un paper fonamental en el foment de l’activitat exportadora i contribueixen a la presència internacional de les empreses establertes en el seu àmbit territorial. L’actual programa de Promoció Internacional vol continuar ampliant l’oferta de serveis per a les empreses que volen iniciar o consolidar la seva presència a altres països i els dóna l’oportunitat d’accedir a més de vuitanta-nou mercats. Aquest programa també els ofereix un ventall de cursos i jornades informatives, que tracten de manera pràctica els temes més rellevants per als responsables dels departaments import/export. La Cambra també potencia la col•laboració amb agrupacions i associacions de caràcter sectorial per tal de definir accions específiques que millorin la presència internacional dels seus associats i la difusió de la Borsa de Subcontractació per ampliar els beneficiaris de les demandes que puguin sorgir a escala internacional i que poden beneficiar sectors clau de la nostra economia.

Informes de conjuntura i estudis

La Cambra analitza i estudia l’evolució dels diferents sectors de l’economia gironina i elabora informes de conjuntura i estudis sectorials per posar-los a disposició de les empreses que hi estiguin interessades. Amb l’objectiu de millorar la presència de la Corporació a tota la demarcació de la Cambra, elabora informes econòmics d’àmbit comarcal i els presenta als empresaris de la zona.

Les antenes de la Cambra: més serveis i més a prop

La descentralització de la Corporació i l’aproximació a les empreses del territori són una de les fites del programa que va marcar el president de la Cambra, Domènec Espadalé, i el seu equip de govern: oferir més serveis més a prop. En aquesta línia la Cambra disposa de tres antenes: a la ciutat d’Olot, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) i a Lloret de Mar. Les antenes de la Cambra tenen la funció d’acostar als petits i mitjans empresaris el ventall de programes i serveis de la Corporació, i també de ser receptives a les seves necessitats. Cada una de les antenes és també la seu d’un Observatori Econòmic, que permet obtenir indicadors i dades molt més fiables de la situació del teixit empresarial gironí. Les antenes permeten oferir molts més serveis a les empreses de dimensions mitjanes i petites i conèixer-ne amb més detall les necessitats.

Gestió de la qualitat

La Cambra va obtenir l’any 1998 la certificació de qualitat ISO 9001, i des d’aquesta data aplica els sistemes de gestió de la qualitat que estableix aquesta certificació. Mitjançant el web www.gironaqualitat.org , facilita informació a les empreses que volen implantar certificacions de qualitat en els seus processos productius.

Preservació del medi ambient

La Cambra organitza jornades per informar i sensibilitzar les empreses en temes mediambientals i participa en el projecte SELWA, que té per objectiu implantar bones pràctiques en la gestió de l’aigua a les empreses gironines.

Infraestructures i ordenació del territori

El progrés econòmic de Girona depèn en bona part de la capacitat de dissenyar un escenari adient que faciliti el desenvolupament d’una activitat empresarial competitiva. Un dels requeriments més importants és disposar d’una xarxa d’infraestructures competitiva i d’uns serveis de transport adequats. La Cambra impulsa la reflexió, l’anàlisi i la reivindicació de les necessitats actuals i futures mitjançant un seguiment acurat de la situació de les infraestructures a les nostres comarques i de les seves possibilitats dins el conjunt del territori nacional i internacional.

Comunicació permanent amb l’empresa

La Cambra distribueix gratuïtament, de forma periòdica, a les empreses interessades butlletins, circulars informatives i programes en format paper o electrònic amb l’objectiu de mantenir vincles d’informació permanents amb diferents col•lectius empresarials: “Informatiu Comerç” (2.350 exemplars), “Noticiari de Comerç Exterior” (862 exemplars), butlletins “Escola + Empresa” (400 exemplars), “Servei Interactiu Informació Empresarial” (més de 1.000 destinataris), “Servei de Notícies” (més de 800 destinataris), butlletí ”Girona News” (més de 900 destinataris), circulars de comerç exterior (més de 1.000 destinataris), notes informatives del Gabinet de Premsa (200 mitjans interessats). També aprofita sinergies amb mitjans radiofònics i televisius per fer arribar informació sobre aspectes importants de l’economia gironina al conjunt de la societat. En aquesta línia enguany destaca l’organització de debats televisats per les principals emissores de les nostres comarques.

Publicacions

La Cambra publica en paper i en format digital estudis monogràfics sobre sectors de l’economia gironina, publicacions relacionades amb l’empresa i altres publicacions d’àmbit més general, en col•laboració amb altres cambres o institucions: Memòria Econòmica de Catalunya i butlletins de situació econòmica del Consejo Superior de Cámaras. La Cambra també edita en paper i en CD la memòria d’activitats.

Escola d’Hostaleria de Vilamalla

L’Escola d’Hostaleria de Vilamalla que gestiona la Cambra es dedica des de l’any 1993 a formar anualment un centenar de joves professionals.

La Cambra acull i gestiona el Tribunal Arbitral

El Tribunal Arbitral de Girona va ser creat l'any 1991 per l’Associació a les Comarques Gironines per a l'Arbitratge, que engloba setze entitats, entre les quals hi ha les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, la Cambra de la Propietat Urbana, el Gremi de Promotors i Constructors de Girona i onze col•legis professionals. La funció del Tribunal Arbitral de Girona (TAG) és resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts —tant persones naturals com persones jurídiques— en matèria civil o mercantil per una via diferent de la jurisdicció ordinària. En virtut de l'oportuna clàusula o conveni de submissió al TAG, aquesta institució s'encarrega de nomenar l'àrbitre o els àrbitres que hauran de resoldre la controvèrsia i administrar l'arbitratge. Amb això, el TAG accelera i facilita els tràmits, garanteix una major puresa del procediment i supleix la voluntat discordant de les parts.
Al lloc web de la Cambra podreu trobar més informació sobre el programa d’activitats de la Cambra i també sobre altres aspectes de l’activitat cameral que no queden reflectits en aquest resum:
www.cambragirona.cat