Docència

Pràctiques en empreses a l'Escola Politècnica Superior: de les pràctiques amb otorgament de crèdits a les estades en l'entorn laboral

Les pràctiques en empreses o institucions tenen una gran importància en tots els estudis de l’Escola Politècnica Superior (EPS). L’experiència d’incorporar-se al món laboral en els darrers cursos acadèmics, poder veure com es treballa des del món de l’empresa i poder posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant els estudis, és un factor que motiva enormement l’estudiant i que, alhora, li permet aprendre nous hàbits de treball en un entorn professional real. Aquests primers contactes dels estudiants amb el món laboral acostumaven a produir-se a través de pràctiques en empreses que podien permetre als estudiants obtenir atorgaments de crèdits de lliure elecció per equivalència en reconeixement de les seves estades de pràctiques.
Les pràctiques en empreses s’acullen al marc legal dels convenis de cooperació educativa. A través d’aquest marc, estudiants amb més del 50% d’estudis completats poden fer pràctiques en empreses o institucions sense cap mena de vinculació laboral amb l’empresa i sota la cobertura de l’assegurança escolar. En els darrers anys, el contacte entre estudiants i empreses es feia a través d’iniciatives particulars d’alguna de les parts o a través de la Borsa de Treball de la UdG.
En anys anteriors s’han detectat alguns problemes i mancances en el model de pràctiques en empreses amb atorgament de crèdits. Els podem resumir en els aspectes següents:
 • Control acadèmic escàs i cap mena de tutoria acadèmica de les pràctiques.
 • Manca d’un informe final en el qual es reflecteixi la feina desenvolupada per l’estudiant.
 • Manca d’un seguiment estricte i d’una avaluació de les pràctiques.
 • Cap mena de suport o de contacte amb l’empresa per part del professorat.
 • L’estudiant no disposa d’una relació d’empreses que ofereixin estades de pràctiques.
 • Plataforma d’oferta de places no optimitzada per a la gestió de les pràctiques en empreses.
 • Freqüents relacions empresa-estudiant basades en contactes personals i no a través d’un marc específic de pràctiques.
L’Escola Politècnica Superior, veient la necessitat de millorar la qualitat i el control acadèmic de les pràctiques a l’empresa i, alhora, augmentar l’interès i la satisfacció del teixit empresarial respecte a l’acolliment d’estudiants, va posar en marxa durant el curs 2005/2006 un nou model de pràctiques en empreses i institucions vàlid per a tots els estudis de l’EPS: les estades en l’entorn laboral (EEL). El marc legal de les pràctiques a través del model EEL és també un conveni de cooperació educativa; però, des del punt de vista acadèmic, aquestes pràctiques s’integren en l’assignatura de lliure elecció del mateix nom: Estada en l’entorn laboral.
El model de pràctiques d’estades en l’entorn laboral posa a disposició dels col•lectius implicats (estudiants, empreses, professors i PAS) una plataforma web específica (http://eps.udg.edu/eel) que centralitza totes les eines, procediments i tasques de contacte, informació, gestió, administració i autoavaluació implicats en la realització de les estades de pràctiques en totes les seves fases. Les empreses i institucions hi fan públiques les seves ofertes i els alumnes seleccionen les que millor s’adapten als seus interessos. Posteriorment, l’empresa consulta la relació d’estudiants interessats i escull el candidat millor, amb l’ajuda del professor tutor. A partir d’aquí, professor tutor i estudiant triat fan una primera visita a l’empresa per tal que l’empresa conegui el tutor de l’estudiant, es defineixi el pla de treball i es planifiqui les diferents tasques que farà l’alumne i les visites de seguiment. Finalment, l’alumne ha d’elaborar un informe final i és avaluat pel seu professor tutor tenint en compte el parer de l’empresa.
A continuació es presenten alguns resultats quantitatius de l’assignació de places del model EEL des de la seva posada en marxa:

 

Curs 2005/2006

Curs 2006/2007

Curs 2007/2008

Empreses al web EEL

45

100

195

Empreses oferidores

35

70

130

Ofertes fetes

50

83

169

Places ofertes

76

122

213

Estudiants candidats

111

171

245

Candidatures

174

288

529

Mitjana candidatures
per estudiant

1,57

1,68

2,16

Places assignades

37

55

90

Places desertes

39

67

123

Notes "Òptim"

31

34

37 (*)

Notes "Apte"

2

14

16 (*)

Notes "No apte"

0

0

1 (*)

Nota no assignada

6

7

36 (*)


Taula resum de l’assignació de places de les estades en l’entorn laboral en els darrers cursos. (*): Hi ha estades desenvolupades durant l’estiu del curs 2007/2008 pendents d’avaluar.

docencia_1

Gràfic resum de l’assignació de places de les estades en l’entorn laboral en els darrers cursos.
De manera transitòria, el model tradicional i el nou model EEL es mantenen simultàniament en funcionament. En aquest moment s’ha endegat una normativa pilot en l’àmbit informàtic per tal d’unificar totes les pràctiques en empreses susceptibles d’obtenció de crèdits dins el model i filosofia de les EEL amb l’objectiu de reduir els problemes del model tradicional i gaudir dels avantatges del nou model i assignatura. Aprofitant les valoracions que els participants (estudiants, professors tutors i empreses) fan dels dos models (pràctiques amb atorgament de crèdits i estades en l’entorn laboral), es fa regularment una valoració global per tal d’establir les millores pertinents al model EEL final.
Els avantatges principals que el model EEL ofereix a les empreses i institucions respecte al model tradicional són:
 • Un marc de contacte òptim i flexible entre empreses i estudiants candidats. Accés i gestió fàcil de tota la informació de les ofertes fetes i dels candidats. En particular, possibilitat de selecció i priorització de candidats.
 • L’empresa disposa d’una relació d’alumnes que estan acabant la carrera i predisposats a fer una estada en aquesta empresa. Posteriorment, durant l’estada l’empresa coneixerà la manera de treballar de cada alumne.
 • Control i seguiment acadèmic des de l’EPS. Els contactes obligatoris del professor tutor amb l’empresa garanteixen la serietat de l’estada.
 • Possibilitat de suport dels professors tutors durant el procés de selecció de candidats.
 • Un grau d’idoneïtat més alt entre places i candidats assignats.
 • Estudiants més motivats i amb un nivell major de compromís i implicació envers les pràctiques.
 • Participació en l’avaluació final de les pràctiques de l’estudiant a través d’un informe final adreçat al professor tutor.
I els avantatges més destacats que les EEL ofereixen als estudiants respecte a les pràctiques amb atorgament de crèdits són:
 • Places de pràctiques de qualitat i amb uns mínims continguts acadèmics relacionats amb els estudis. Les ofertes són revisades des de l’EPS, els professors tutors participen en l’elaboració del pla de treball i fan un seguiment efectiu de les pràctiques.
 • Suport i ajuda personalitzada, tant per part del tutor a l’empresa com del professor tutor.
 • Possibilitat de fer una tria prioritzada entre les places de pràctiques que s’ofereixen.
 • Possibilitat d’obtenció d’un nombre més elevat de crèdits i amb una equivalència entre hores i crèdits més atractiva.
 • Matriculació d’una assignatura amb una qualificació numèrica.
 • Integració de les pràctiques en el calendari i expedient acadèmic de l’estudiant.
Finalment, cal remarcar que en els nous plans d’estudis de grau es pretén que l’assignatura Estada en l’entorn laboral tingui en el futur un caràcter obligatori, tal com es fa en altres països europeus. Aquesta obligatorietat és avalada també per l’opinió majoritària de l’empresariat del nostre entorn geogràfic, que, tal com han manifestat els seus representats en les reunions amb les comissions encarregades dels nous plans, observa que els estudiants que han fet unes estades d’aquest tipus han adquirit uns bons hàbits de treball i s’integren millor i més ràpidament a les empreses un cop finalitzats els estudis.